ERASMUS praktika

ERASMUS praktikos vietą studentai susiranda patys arba su fakultetų dėstytojų, prodekanų pagalba. Kai kuriuos pasiūlymus dėl praktikų vietos studentai gali rasti čia:

http://int.asu.lt/socrates/eraprpas.html

Organizavimo tvarka ir reikalingi dokumentai: 

 1. Fakultetų atstovai susisiekia su užsienio partneriais ir su priimančia organizacija susitaria dėl praktikos pobūdžio ir apimčių. Tarptautinis skyrius sudaro bendradarbiavimo sutartį: “Agreement VDU-host institution” su priimančiu universitetu. Jeigu praktikantas vyksta ne į aukštojo mokslo instituciją, sutarties sudarinėti nereikia. 
 2. Fakultetų atstovai atrenka studentus, pageidaujančius vykti ERASMUS praktikai į užsienį ir suderina su atrinktais kandidatais jų praktikos programą. ERASMUS praktiką ir studijas užsienyje galima atlikti ne vieną kartą, bet bendra laikotarpių suma negali viršyti 12 mėn. vienai studijų pakopai. Norėdami dalyvauti atrankoje, studentai pildo Paraišką ERASMUS praktikai užsienyje. Užpildžius paraišką studentas turi ją išsaugoti, atspausdinti ir pasirašyti. Po to ją parašu turi patvirtinti fakulteto prodekanas (ė) studijoms ir įrašyti 2 balus – ligšiolinį vidurkį ir užsienio kalbos balą. Tada paraiška atnešama į Tarptautinį skyrių.
 3. Fakultetų atstovai kartu praktikų vadovais ir studentais užpildo trišalę praktikos mokymosi sutartį anglų kalba: „Learning agreement for traineeship“. Sutartį pasirašo fakulteto prodekanas, studentas ir priimančios užsienio organizacijos atstovas. Čia keletas Leaning agreement for traineeship pavyzdžių.
 4. Iki išvykimo likus 1-2 savaitėms studentas užpildo ir pasirašo šiuos dokumentus: “Dotacijos sutartis VDU-ŽŪA-studentas”. Sutartį VDU-ŽŪA vardu pasirašo TRD direktorė. Kartu su finansinės sutarties egzemplioriumi studentas gauna taip pat šiuos dokumentus: „Learning agreement for traineeship“, “Bendrosios salygos”, “Erasmus Studento chartija” bei šią tvarką. Savo fakulteto dekanui išvykstantys studentai privalo pateikti prašymą atlikti mokomąją praktiką užsienyje pagal ERASMUS programą. Užpildytą prašymą prieš pateikimą dekanui turi vizuoti ASU ERASMUS koordinatorius.
 5. Studentams, pasirašiusiems trišalę praktikos mokymosi sutartį anglų kalba „Learning agreement for traineeship“ ir likus mažiau kaip 6 savaitėms iki trišalėje praktikos sutartyje nustatyto praktikos laikotarpio pradžios be pateisinamų priežasčių (jei nėra ne nuo jo valios priklausančių aplinkybių) atsisakiusiems vykti į praktiką, laikinai iki semestro pabaigos nutraukiamas stipendijos mokėjimas o negaunantys stipendijos studentai perkeliami į studentų, mokančių už studijas dalį arba visą studijų įmoką, sąrašus.
 6. Studento stipendija, susidedanti iš ES ir LR ERASMUS lėšų dalių, paskaičiuojama laikantis ASU sutartyje su Švietimo mainų paramos fondu ES šalių grupėms nustatytų normatyvų ir nustatoma paaiškėjus mobilumo bendrai apimčiai ir gaunamam finansavimui. Pagal Tarptautinio skyriaus teikimą studentui prieš išvykimą pervedama didesnė stipendijos dalis. Būnant užsienyje ERASMUS stipendijos pervedamos nebūtinai kas mėnesį ir ne mėnesio stipendijos sumos. Pervedamos stipendijos dalys – avansai, planuojant, kad studentai turėtų pinigų atsargą už 1-1,5 mėnesio į priekį. Labai prireikus, galima pervesti ir didesnį avansą, jei studentas apie tai raštiškai (galima e-paštu) paprašys Tarptautinio skyriaus.
 7. Prieš išvykdami studentai privalo iš savo lėšų užsitikrinti sveikatos draudimą pagal Europos sveikatos draudimo kortelę arba iš savo lėšų sudaryti sveikatos draudimo sutartį su draudimo kompanija. Be to praktikantai privalo sudaryti civilinės atsakomybės draudimo sutartį (apimančią žalą, kuri atsirado dėl studento kaltės darbo vietoje) ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sutartį (apimančią bent žalą studentui, kurią jis patyrė darbo vietoje). Specialų pasiūlymą tam turi draudimo bendrovė, taikanti nuolaidas ERASMUS studentams. Vykstant į Turkiją, Makedoniją ir kitas ne ES šalis, o taip pat vykstant ERASMUS praktikai apsidrausti sveikatą ir sudaryti civilinės atsakomybės draudimą yra privaloma.
 8. Grįždamas iš praktikos užsienyje studentas privalo parsivežti ir pateikti šiuos dokumentus:
 • Pažymą (“Pazyma apie praktikos laikotarpi / ERASMUS period statement”) apie išbūtą laikotarpį (originalą – Tarptautiniam skyriui, kopiją – Dekanatui);
 • ERASMUS Ataskaitą-anketą apie praktiką anglų kalba (kai gaunamas pakvietimas iš ES serverio);
 • ERASMUS apklausą (“Ataskaita”) apie praktiką (2-3 pusl.) anglų ir lietuvių kalbomis (Tarptautiniam skyriui);
 • Praktikos vertinimo („E+ Traineeship Certificate“) formą, užpildytą ir pasirašytą lankytos institucijos atstovo (originalą – Dekanatui, kopiją – Tarptautiniam skyriui);
 • Dalykinę praktikos ataskaitą lietuvių kalba, parengtą pagal tai praktikai fakultete nustatytus reikalavimus (Fakulteto Dekanatui ir praktikos vadovui ASU).

Grįžęs į ASU studentas dekanatui pateikia prašymą tęsti studijas ir kitus minėtus dokumentus.

Dalykinę praktikos ataskaitą lietuvių kalba (mažiausiai 6 psl. A4 formato kompiuterinio teksto (ne didesniu kaip 13 pt šriftu) su paveikslais) rengiama remiantis trišalėje praktikos sutartyje nurodytomis užduotimis ir praktikos vertinime aprašytais rezultatais. Ataskaitos įvade nurodomas praktikos tikslas, uždaviniai, atlikimo vieta ir naudingumas bei rezultatyvumas. Pagrindinė praktikos medžiaga išdėstoma skyriais ir poskyriais pagal praktikos vadovo pateiktas užduotis. Išvadose pateikiama apibendrinta studento nuomonė apie žemės ūkio ar įmonės veiklos ir verslo organizavimą, konkurencingumą, problemas ir veiklos perspektyvą. Kartu pateikiami pasiūlymai veiklai gerinti. Esant teigiamam galutiniam praktikos vertinimui, praktikos periodo dalykas ir jo vertinimas pilna apimtimi įrašomas į studento studijų planą ir Diplomo Priedėlį.

9. Neatlikus praktikos programoje numatytų užduočių, gavus priimančios institucijos neigiamą darbo įvertinimą, pateikus netinkamai parengtą ataskaitą bei neapgynus jos, praktika neįskaitoma. Ją studentas turi atlikti pakartotinai dekanato nustatytu laiku.

Studento praktiką pagal „E+ Traineeship Certificate“  ir dalykinę praktikos ataskaitą vertina praktikos vadovas ASU. 3 mėnesių praktikos apimtis – 10-15 ECTS kreditų. Jos kokybė vertinama pagal ASU vertinimo sistemos balus. Vadovas ataskaitą įvertina ir, jeigu tai numato fakultete nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas organizuoja jos gynimą.

ASU – ERASMUS – namai