Vertinimo sistema

Už kiekvieną dalyką ASU atsiskaitoma raštiškai arba žodžiu. Studentui, neišlaikiusiam egzamino, leidžiama jį vieną kartą pakartoti. Vertinimo skalė, naudojama Lietuvoje, remiasi balais nuo 1 (blogai) iki 10 (puikiai). Papildomai prie dešimtbalės vertinimo sistemos yra naudojama įskaitymo/neįskaitymo sistema: 5 ir aukščiau – įskaityta, 4 ir žemiau – neįskaityta. Lentelėje palyginimui pagal įgytų žinių kiekį pateikta Europinė (ECTS) bei atskirų šalių vertinimo sistemos. Lentelė yra tik apytikslė, neoficiali. Vertinimo tradicijos Europoje rodo, kad Vakarinėje Europoje rašomi 1-2 balais aukštesni įvertinimai negu Lietuvoje.

Įskaityta/ Neįskaityta Įgytų žinių kiekis, %

Vertinimo balai Lietuvoje

Žodinis apibrėžimas

ECTS Vokietija Prancūzija D.Britanija/ JAV

Įskaityta

90-100 10

Puikiai

A 1 17 A++
Įskaityta 80-89

9

Labai gerai

B

15

A+

Įskaityta 70-79

8

Gerai

C

2

14

A

Įskaityta 60-69

7

Vidutiniškai

D

3

13

B+

Įskaityta 50-59

6

Patenkinamai

12

B

Įskaityta 40-49 5

Silpnai

E 4 10

C, D

  –

Neįskaityta

30-39 4

Blogai

FX 5 9 E
Neįskaityta 20-29

3

Blogai

F

7

Neįskaityta 0-19 2

Blogai

F F

0

Čia pateikiamos ASU Tarptautinio skyriaus ir Studijų skyriaus parengtos užsienio aukštosiose mokyklose pagal Erasmus programą išlaikytų studijų dalykų vertinimo

REKOMENDACIJOS